Informace

Informace

o zpracování osobních údajů

Společnost MIBCON a.s., se sídlem Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4, IČ: 278 92 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11831 (dále jen „MIBCON“),

jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13, resp. 14, Nařízení (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“),

plní svou zákonnou povinnost a poskytuje subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou či budou správcem zpracovávány, následující informace:

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) kontaktních osob obchodních partnerů, které s MIBCON uzavřeli či uzavřou obchodní smlouvou v souvislosti s implementací nebo správou informačních systémů (dále jen „kontaktní osoby partnera“), (ii) kontaktních osob obchodního partnera v souvislosti s poskytnutím licencovaného SW, (iii) uživatelů informačních systémů pro správu incidentů a řízení projektů (dále jen „HelpDesk a Projektové systémy“ a „Uživatelé“). 


Zpracovávané údaje:

Údaje poskytnuté obchodním partnerem, potenciálním obchodním partnerem a uživateli. MIBCON zpracovává osobní údaje kontaktních osob partnera, které poskytujete zaměstnancům společnosti MIBCON, kteří se podílí na servisních službách a implementacích SW, prostřednictvím informačních systémů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. V případě uživatelů, kteří si v informačních systémech zadají fotografii, zpracovává MIBCON tuto fotografii.

Identifikační údaje pro přístup do HelpDesk a Projektových systémů. MIBCON zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do informačních systémů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MIBCON za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách.


Účel:

Pro zajištění servisních služeb a implementací SW, tj. pro realizaci smlouvy, předsmluvních jednání mezi MIBCON a obchodním partnerem, využívá MIBCON vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže MIBCON zajistit komunikaci a dodávku dle smlouvy.

Pro přístup do informačních HelpDesk a Projektových systémů využívá MIBCON vaši e-mailovou adresu, heslo nebo certifikát a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže MIBCON zabezpečit přístup do informačních systémů a umožnit vám jejich využívání.

Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci MIBCON formou obchodních sdělení využívá MIBCON především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci informační kampaně.

Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci MIBCON zpracovává MIBCON při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává MIBCON statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe přizpůsobit jejich obsah.

Plnění právních povinností – na tomto základě zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, a to z důvodu dodržování zejména těchto zákonů: zákon č. 89/2012, občanský zákoník; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


Doba zpracování:

MIBCON zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy a po dobu pěti let po jejím ukončení pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí.

Údaje zpracovávané pro přístup do informačního systému uchovává do doby, kdy dojde k požadavku na jeho zrušení nebo po dobu trvání smlouvy, pokud je v systému pro provedení potřeba. 

Obchodní sdělení jsou zasílána kontaktním osobám partnera nebo uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MIBCON po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.


Zpracovatelé a způsob zpracování:

Následující Zpracovatelé zpracovávají Osobní údaje jménem Správce dle jeho pokynů a v souladu s Účely:

Subdodavatelé (schválení obchodním partnerem ve smlouvě nebo jinak)

Společnosti ze skupiny MIBCON Group: 

MIBCON Group a.s., IČ 08419922 (CZ)

MIBCON DIMA s.r.o., IČ 07233566 (CZ)

MIBCON FNPP s.r.o., IČ 26850257 (CZ)

Designeo Creative, IČ 24690139 (CZ)

SGEN it, s.r.o., IČ 04660340 (CZ)

MIBFORMA a.s., IČ 52662632 (SK)

MIBCON SK s.r.o., IČ 44492804 (SK)

 

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. MIBCON klade při jejich zpracování velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití.

Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány mlčenlivostí a tento závazek trvá i po skončení spolupráce s MIBCON.


Likvidace údajů:

Správce zajistí likvidaci (výmaz) příslušných osobních údajů dnem následujícím po uplynutí doby Zpracování. 


Práva subjektu údajů:

  • právo přístupu k informacím o zpracování
  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na vysvětlení
  • právo na odstranění závadného stavu
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


Kontaktní údaje správce pro uplatnění výše uvedených práv: gdpr@mibcon.cz

Správce má vůči subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.

 

V Praze dne 11. 11. 2022

Připravila advokátní kancelář MH LEGAL - www.euoffice.cz