Informace

o zpracování osobních údajů

Společnost MIBCON a.s., se sídlem Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4, IČ: 278 92 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11831 (dále jen „MIBCON“),

jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13, resp. 14, Nařízení (EU) 2016/679, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“),

plní svou zákonnou povinnost a poskytuje subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou či budou správcem zpracovávány, následující informace:

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) kontaktních osob obchodních partnerů, které s MIBCON uzavřeli či uzavřou obchodní smlouvou v souvislosti s implementací nebo správou informačních systémů (dále jen „kontaktní osoby partnera“), (ii) kontaktních osob obchodního partnera v souvislosti s poskytnutím licencovaného SW, (iii) uživatelů informačních systémů pro správu incidentů a řízení projektů (dále jen „HelpDesk a Projektové systémy“ a „Uživatelé“).

Zpracovávané údaje:

Údaje poskytnuté obchodním partnerem, potenciálním obchodním partnerem a uživateli. MIBCON zpracovává osobní údaje kontaktních osob partnera, které poskytujete zaměstnancům společnosti MIBCON, kteří se podílí na servisních službách a implementacích SW, prostřednictvím informačních systémů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. V případě uživatelů, kteří si v informačních systémech zadají fotografii, zpracovává MIBCON tuto fotografii.

Identifikační údaje pro přístup do HelpDesk a Projektových systémů. MIBCON zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do informačních systémů . Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MIBCON za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách.

Účel:

Pro zajištění servisních služeb a implementací SW, tj. pro realizaci smlouvy, předsmluvních jednání mezi MIBCON a obchodním partnerem, využívá MIBCON vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže MIBCON zajistit komunikaci a dodávku dle smlouvy.

Pro přístup do informačních HelpDesk a Projektových systémů využívá MIBCON vaši e-mailovou adresu, heslo nebo certifikát a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže MIBCON zabezpečit přístup do informačních systémů a umožnit vám jejich využívání.

Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci MIBCON formou obchodních sdělení využívá MIBCON především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci informační kampaně.

Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci MIBCON zpracovává MIBCON při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává MIBCON statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe přizpůsobit jejich obsah.

Plnění právních povinností – na tomto základě zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, a to z důvodu dodržování zejména těchto zákonů: zákon č. 89/2012, občanský zákoník; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Doba zpracování:

MIBCON zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy a po dobu pěti let po jejím ukončení pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí.

Údaje zpracovávané pro přístup do informačního systému uchovává do doby, kdy dojde k požadavku na jeho zrušení nebo po dobu trvání smlouvy, pokud je v systému pro provedení potřeba.

Obchodní sdělení jsou zasílána kontaktním osobám partnera nebo uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MIBCON po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies. 

Zpracovatel a způsob zpracování:     

Následující Zpracovatelé zpracovávají Osobní údaje jménem Správce dle jeho pokynů a v souladu s Účely:

Subdodavatelé (schválení obchodním partnerem ve smlouvě nebo jinak)

Společnosti ze skupiny MIBCON:

Designeo Creative, IČO 24690139

MIBCON SK s.r.o..,IČO 44492804

MIBCON NDC s.r.o.,IČO 05432898

SGEN it, s.r.o., IČO 04660340

Greensoft, s.r.o., IČO 25069420

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. MIBCON klade při  jejich zpracování velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití.

Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány mlčenlivostí a tento závazek trvá i po skončení spolupráce s MIBCON.   

Likvidace údajů:        

Správce zajistí likvidaci (výmaz) příslušných osobních údajů dnem následujícím po uplynutí doby Zpracování.  

Práva subjektu údajů:

právo přístupu k informacím o zpracování,

právo na opravu,       

právo na výmaz, 

právo na omezení zpracování,

právo na vysvětlení,

právo na odstranění závadného stavu,

právo vznést námitku proti zpracování,

právo na přenositelnost,

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;  

Kontaktní údaje správce pro uplatnění výše uvedených práv: gdpr@mibcon.cz

Správce má vůči subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.  

V Praze, dne 25. 5. 2018