SAP Digital Discovery Assessment pro RISE with SAP

SAP Digital Discovery Assessment pro RISE with SAP

Provedeme vás procesem posouzení vhodnosti řešení z balíčku RISE with SAP pro vaši společnost.

Co je Digital Discovery Assessment u RISE with SAP?

Digital Discovery Assessment pro zájemce o balíček RISE with SAP je zaměřen na poskytnutí podrobných informací a analýzy pro společnosti, které uvažují o využití transformačního balíčku RISE with SAP. 

Proces Digital Discovery Assessment (DDA) pro RISE with SAP se zaměřuje na specifické aspekty a potřeby spojené s využitím nástrojů a služeb zahrnutých do RISE with SAP. 

Co zahrnuje Digital Discovery Assessment u RISE with SAP?

SAP DDA je nástroj, který se používá v rámci fáze DISCOVER při implementaci SAP projektů. Jeho hlavním účelem je pomoci společnostem definovat rozsah jejich projektu a rozhodnout se pro správný operační modul SAP S/4HANA – ve veřejném cloudu (Public Edition), v privátním cloudu (Private Edition) nebo jako ponechání stávajícího on-premise řešení. 

DDA pomáhá posoudit kritéria jako rozšiřitelnost, infrastruktura, náklady a rozsah funkcí, aby bylo možné vybrat nejvhodnější variantu.

V rámci Pre-Selection Package například SAP umožňuje zákazníkům vybrat si z více než 650 scope items (funkčností) dostupných pro veřejný cloud:

 • Baseline Package zahrnuje klíčové end-to-end procesy v oblastech prodeje, financí a nákupu. V tomto základním balíčku najdete procesy Invoice to Cash, Order to Fulfill, Record to Report a Procure to Receipt.
 • Finance-Led ERP je balíček, který zahrnuje důležité standardní procesy pro podnikovou finanční správu, které zahrnují také některé funkce v oblasti nákupu a prodeje. 
 • Service-Centric ERP obsahuje ústřední best practices SAP pro finanční řízení, a tedy pro provoz administrativního ERP systému, ale především také pro funkce související s projekty, službami a některými vybranými odvětvími.
 • Product Centric ERP obsahuje standardní SAP produkty pro výrobu a prodej a zahrnuje klíčové funkce, jako je výroba a prodej výrobního zboží ze skladu. 

Co zahrnuje Digital Discovery Assessment u RISE with SAP?

Zde je několik oblastí, které Digital Discovery Assessment pro RISE with SAP obvykle zahrnuje:

 1. Analýza stávajícího ERP prostředí: Posuzuje se současný ERP systém organizace, včetně verze, používaných funkcionalit a přizpůsobení. Hodnotí se, jakým způsobem RISE with SAP může přinést výhody a zdokonalení oproti stávajícímu prostředí.
 2. Posouzení obchodních procesů: Analyzují se stávající obchodní procesy organizace a identifikují se oblasti, které mohou být vylepšeny nebo optimalizovány pomocí RISE with SAP. Cílem je porozumět, jak tato iniciativa může přinést hodnotu a zlepšit fungování organizace.
 3. Hodnocení datového prostředí: Posuzuje se dostupnost a kvalita datových zdrojů potřebných pro implementaci RISE with SAP. Identifikují se případné problémy nebo nedostatky v datovém prostředí a navrhují se opatření pro zajištění správné kvality a dostupnosti dat.
 4. Technologické hodnocení: Analyzují se technologické požadavky RISE with SAP a posuzuje se, zda současná IT infrastruktura organizace splňuje tyto požadavky. Identifikují se případné nedostatky a navrhují se opatření pro zajištění kompatibility a správného fungování RISE with SAP.
 5. Hodnocení přínosů a nákladů: Provádí se důkladná analýza přínosů a nákladů spojených s využitím balíčku RISE with SAP. Zahrnuje to zhodnocení finančních aspektů, očekávaných výnosů, investic a přínosů pro organizaci.
 6. Plán přechodu a implementace: Na základě zjištěných poznatků a analýz se vypracovává plán přechodu a implementace řešení z balíčku RISE with SAP. Definují se kroky, harmonogram, zdroje a potřebné akce pro úspěšnou migraci v rámci RISE with SAP.
 7. Bezpečnostní analýza: Posuzuje se bezpečnostní infrastruktura a požadavky organizace a analyzují se případné bezpečnostní rizika spojená s přechodem na řešení z balíčku RISE with SAP. Navrhují se opatření pro zajištění bezpečnosti dat a ochranu proti hrozbám.
 8. Organizační analýza: Zhodnocuje se organizační připravenost a schopnost adaptovat se na změny a nový model z balíčku RISE with SAP. Identifikují se potřebná školení pro zaměstnance společnosti a navrhují se opatření pro úspěšnou integraci a přijetí nového systému.
 9. Podniková strategie a cíle: Posuzuje se, jak řešení z balíčku RISE with SAP může přispět k dosažení podnikových strategických cílů organizace. Analyzují se klíčové oblasti, ve kterých může RISE with SAP přinést hodnotu a posílit konkurenční pozici organizace.
 10. Výběr vhodného modelu RISE with SAP: Na základě provedených analýz a hodnocení se doporučuje vhodný model RISE with SAP pro konkrétní společnost. Zvažuje se, zda je vhodnější edice SAP S/4HANA ve veřejném cloudu, nebo v privátním cloudu  a jaké jsou nejlepší přístupy k implementaci.
 11. Doporučení a závěr: SAP Digital Discovery Assessment pro RISE with SAP poskytuje závěrečná doporučení a návrhy pro organizaci, jak postupovat v přechodu na RISE with SAP. Zohledňuje se rozpočet, časový plán, potřebné zdroje a optimalizace procesů. 

Cílem SAP Digital Discovery Assessment je poskytnout organizacím kompletní přehled o možnostech, výhodách a výzvách spojených s přechodem na řešení z balíčku RISE with SAP. Na základě tohoto hodnocení mohou organizace lépe porozumět, jak RISE with SAP odpovídá jejich potřebám a strategii a jaké jsou nejlepší kroky pro úspěšnou implementaci a přechod na vybraná cloudová řešení z tohoto balíčku.

Podrobnosti o balíčku RISE with SAP najdete na: https://rise.mibcon.cz

Máte konkrétní dotaz? Neváhejte mě kontaktovat.


Petr Machata

Sales manažer

MIBCON a.s.

petr.machata@mibcon.cz

+420 730 129 186