Podmínky spolupráce s MIBCON a.s.

Podmínky spolupráce s MIBCON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky spolupráce s MIBCON a.s. jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění; dále jen „občanský zákoník“), a jsou jimi upravena některá práva a povinnosti Mibconu a Partnera ze smluvního vztahu, který mezi sebou založili (dále jen „Podmínky“).

Aktuální verze Podmínek je vždy veřejně přístupná na webové adrese www.mibcon.cz/a/vop

Partner vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami okamžikem, kdy je smluvní vztah mezi Mibconem a Partnerem platně založen.

Těmito Podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Mibconem a Partnerem v oblastech, které jsou zde upraveny; v ostatním se uplatní podmínky sjednané při založení smluvního vztahu.


2. Smluvní strany

Mibconem se rozumí MIBCON a.s., akciová společnost, IČ: 278 92 743, se sídlem Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11831.

Partnerem se rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba, mezi níž a Mibconem byl založen smluvní vztah za účelem vyvíjení podnikatelských aktivit za sjednaných podmínek a s uplatněním těchto Podmínek.


3. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Mibconem a Partnerem se zpravidla zakládá písemnou smlouvou, v níž obě smluvní strany sjednaly rámcově a/nebo konkrétně podmínky obchodní spolupráce. Smluvní vztah mezi smluvními stranami je rovněž přípustné založit písemným přijetím objednávky Mibconu doručené Partnerovi, obsahující podstatné náležitosti příslušného smluvního typu.

(smlouva či přijatá objednávka dále jen „Smlouva“)

Písemná forma právního jednání smluvní strany je zachována i při jednání učiněném elektronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.


4. Kolizní pravidla

Tyto Podmínky se bez dalšího vztahují na každý smluvní vztah mezi Mibconem a Partnerem založený Smlouvou, ledaže to smluvní strany Smlouvou výslovně vyloučí. Uvedené platí pro každý smluvní vztah založený po datu první účinnosti těchto Podmínek.

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

V návaznosti na uzavření Smlouvy, závazná ustanovení Podmínek nahrazují veškeré předchozí dohody smluvních stran, učiněné v jakékoli formě, v rozsahu oblastí upravených v Podmínkách.


5. Závazek mlčenlivosti

5.1 Předmětem utajení jsou (i) veškeré informace, které jedna ze smluvních stran obdrží od               druhé smluvní strany v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a to v jakékoli formě, (ii)               obchodní tajemství každé smluvní strany, a (iii) existence a obsah Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“), s výjimkou těch, které jsou či se stanou (jinak než jako přímý či nepřímý důsledek         jakéhokoli porušení Smlouvy) veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti             vyvinout větší úsilí.

5.2 Každá ze smluvních stran je povinna důvěrné informace uchovávat v tajnosti a zajistit, že důvěrné informace budou chráněny s náležitou péčí obezřetného podnikatele a nad tento rámec se stejnou péčí a stejnými bezpečnostními opatřeními, jaké smluvní strana uplatňuje při ochraně vlastního obchodního tajemství. Každá smluvní strana je povinna důvěrné informace využívat pouze v souvislosti s plněním předmětu příslušné Smlouvy a důvěrné informace nesdělit ani nezpřístupnit bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu druhé smluvní strany žádné třetí osobě.

5.3 Každá smluvní strana je povinna zajistit přenesení svých povinností z tohoto závazku mlčenlivosti ve stejném rozsahu na své zaměstnance či třetí osoby v právním vztahu ke smluvní straně, pověřené plněním předmětu příslušné Smlouvy anebo jakoukoli činností s tím související, popř. mající přístup k důvěrným informacím. Za porušení přenesených povinností dle předchozí věty je vůči poškozené smluvní straně odpovědná přímo druhá smluvní strana a poškozená smluvní strana je oprávněna uplatnit své nároky přímo proti druhé smluvní straně.

5.4 Každá smluvní strana je oprávněna zpřístupnit důvěrné informace v nezbytném rozsahu stanoveném:

a) jakýmkoli pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím a/nebo

b) obecně závaznými právními předpis.

5.5 V případě, že bude smluvní strana povinna zpřístupnit důvěrné informace v souladu s tímto článkem, zavazuje se taková smluvní strana (v rozsahu přípustném podle obecně závazných právních předpisů) informovat druhou smluvní stranu předem o všech okolnostech a rozsahu informací, které mají být zpřístupněny, a projednat s ní možné kroky směřující k tomu, aby bylo zabráněno takovému zpřístupnění, případně aby rozsah takového zpřístupnění byl omezen.

5.6 V každém jednotlivém případě porušení závazku mlčenlivosti jednou smluvní stranou vzniká poškozené smluvní straně nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.

5.7 Závazek mlčenlivosti se ve vztahu k oběma smluvním stranám uplatní v souvislosti a na dobu trvání každé uzavřené Smlouvy, když přetrvá každou takovou dobu trvání o dva (2) roky.


6. Závazek nesoutěžení a zákaz solicitace

6.1 Každá ze smluvních stran se podřizuje zákazu:

a) kontaktovat zákazníky druhé smluvní strany jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany za účelem plnění předmětu Smlouvy či jeho části;

b) kontaktovat zaměstnance v pracovním poměru k druhé smluvní straně či osoby v obdobném smluvním vztahu k druhé smluvní straně, jakýmkoliv způsobem, za účelem jejich rekrutování k zaměstnání.

6.2 V každém jednotlivém případě porušení závazku nesoutěžení a zákazu solicitace jednou smluvní stranou vzniká poškozené smluvní straně nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.

6.3 Závazek nesoutěžení a zákaz solicitace se ve vztahu k oběma smluvním stranám uplatní v souvislosti a na dobu trvání každé uzavřené Smlouvy, když přetrvá každou takovou dobu trvání o jeden (1) rok.


7. Ochrana duševního vlastnictví

7.1 V souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Partnerem může vzniknout dílo způsobilé být předmětem ochrany dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění; dále jen „autorský zákon“), a to zejména počítačový program, databáze, analýza, systémový design, cílový koncept, apod. (dále jen „autorské dílo“).

7.2 Partner zaručuje Mibconu, že autorské dílo bude mít povahu zaměstnaneckého díla ve smyslu autorského zákona.

7.3 V závislosti na právním statusu Partnera (podnikající fyzická či právnická osoba) platí následující uspořádání práv a povinností ve vztahu k autorskému dílu:

7.3.1 Mibcon bude vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorská majetková práva k autorským dílům, která Partner předal Mibconu ke splnění svých závazků ze Smlouvy; tato práva bude Mibcon vykonávat ze zákona, tj. ve smyslu § 58 odst. 7 autorského zákona.

7.3.2 Partner uděluje Mibconu ve vztahu k jakémukoli autorskému dílu dle předchozího odstavce svůj výslovný, bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, dokončení nehotového díla, jakož i k tomu, aby Mibcon uváděl autorské dílo na veřejnost pod svým jménem, a dále svůj souhlas s tím, aby Mibcon postoupil práva podle předchozího odstavce jakékoli třetí osobě.

7.3.3 Není-li možné, aby Mibcon vykonával práva k autorským dílům dle odstavce 7.3.1 přímo, je Partner povinen, na výzvu Mibconu, učinit neprodleně veškeré právní úkony nezbytné k postoupení práva výkonu autorských majetkových práv k autorskému dílu v souladu s § 58 odst. 1 autorského zákona na Mibcon či třetí osobu jím určenou, a to v maximálním rozsahu, kterým Partner disponuje, resp. je povinen ve smyslu tohoto odstavce disponovat, a který je dle platných právních předpisů přípustný, bezpodmínečně a neodvolatelně, bezúplatně, s předem zajištěným srozuměním a součinností autorů dotčeného autorského díla.

7.3.4 Za tím účelem je Partner povinen obstarat od všech autorů podílejících se na vzniku autorského díla (odlišných od Partnera) písemný souhlas se zásahy do autorských osobnostních práv týkajících se autorského díla, a to nejméně v rozsahu, který je dle platných právních předpisů přípustný, včetně zásahů níže uvedených:

a) měnit, zpracovávat a přizpůsobovat autorské dílo, včetně tvorby aktualizací, nových verzí či odvozených verzí v souladu s budoucím technologickým rozvojem v oblasti mobilních telekomunikací a počítačových systémů nebo na relevantním trhu;

b) spojit autorské dílo s jiným autorským dílem, zahrnout autorské dílo do souborného díla;

c) uvádět autorské dílo na veřejnost pod jménem Mibconu.

7.4 Platí, že v úplatě Partnera sjednané ve Smlouvě nebo v souvislosti s ní, v rámci níž došlo k vytvoření jednoho či více autorských děl Partnerem, je zásadně zohledněna odměna Partnera za vytvoření autorských děl, jakož i za zajištění výkonu autorských majetkových práv k takovým dílům Mibconem či jím určenou třetí osobou. Právo na dodatečnou odměnu Partnera, popř. autorů odlišných od Partnera, ve smyslu § 58 odst. 6 autorského zákona se vylučuje.

7.5 Partner je povinen předem Mibconu sdělit rozsah osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy. Partner je povinen zajistit u osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy součinnost v míře nezbytné ke splnění vlastních povinností Partnera ze Smlouvy. Vyjde-li najevo, že autorské dílo je zatíženo právem třetí osoby, tj. osoby, o jejímž podílu na plnění předmětu Smlouvy Mibcon nebyl předem vyrozuměn nebo u níž Partner nezajistil odpovídající součinnost, odpovídá Partner za veškerou škodu z toho plynoucí a je povinen nároky třetích osob na svůj náklad vypořádat.

7.6 Partner je povinen i po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou poskytnout Mibconu součinnost při všech úkonech, které jsou potřebné k prokázání, zachování a ochraně práv Mibconu vyplývajících z výkonu práv z duševního vlastnictví.

7.7 V každém případě porušení odstavce 7.2, 7.3.3 nebo 7.3.4 Partnerem vzniká Mibconu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč.


8. Odpovědnost za škodu

8.1 Partner je povinen vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod. Za tím účelem Partner uplatní veškerou svou pečlivost a odbornost, s níž vstupuje do smluvního vztahu s Mibconem.

8.2 Partner je povinen nahradit Mibconu škodu, kterou způsobil porušením svých povinností dle platných právních předpisů a/nebo Smlouvy a/nebo Podmínek, a to v plné výši majetkové i nemajetkové újmy, která byla Mibconu způsobena.

8.3 Použije-li Partner ke splnění předmětu Smlouvy třetí osobu (např. zmocněnce, zaměstnance, pomocníka) nahradí škodu jí způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.

8.4 Partner se může povinnosti k náhradě škody zprostit, pouze pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti dle předchozího odstavce zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, a nebylo ji možno odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

8.5 Škoda způsobená Mibconu se nahrazuje v penězích. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk.

8.6 Nárok Mibconu na náhradu škody není dotčen zaplacením smluvní pokuty Partnerem, přičemž uhrazená smluvní pokuta není započitatelná na výši náhrady škody.


9. Změny Podmínek

9.1 Mibcon si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu Podmínek v rozsahu bodů 5,6,7 a 8 těchto Podmínek.

9.2 O změně Podmínek vyrozumí Mibcon Partnera ve lhůtě nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na kontaktní elektronickou adresu Partnera.

9.3 Partner je oprávněn změnu Podmínek odmítnout písemným oznámením Mibconu za současného vypovězení Smlouvy, ve vztahu k níž vázanost změnou Podmínek odmítá, ve výpovědní době 10 dnů, s počátkem v den následující po dni doručení výpovědi Mibconu.


10. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva mezi Mibconem a Partnerem se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.2 Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém a informativním anglickém jazykovém znění, přičemž české znění je rozhodující.

10.3 Tyto Podmínky nabývají platnosti dne 1. 7. 2017 a účinnosti dne 1. 7. 2017.


VOP_Podmínky spolupráce s MIBCON 01_07_17.pdf

Připravila advokátní kancelář MH LEGAL - www.euoffice.cz